Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Ricoh Business Center Rotterdam, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89752023, en met BTW-nummer NL 85 50 92 060 B01.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Ricoh Business Center Rotterdam (hierna te noemen “Ricoh Rotterdam”). 1.2 Door gebruik te maken van de diensten van Ricoh Rotterdam, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Diensten en Leveringen

2.1 Ricoh Rotterdam biedt diverse diensten op het gebied van informatielogistiek, managed print services, informatiemanagement, audio/visueel, en cloud & IT-diensten. 2.2 Leveringen van hardware en andere benodigde materialen worden verzorgd door Ricoh Rotterdam. 2.3 Ricoh Rotterdam streeft naar het leveren van hoogwaardige diensten en producten, conform de overeengekomen specificaties en binnen de afgesproken termijnen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Ricoh Rotterdam is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de geleverde diensten of producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ricoh Rotterdam. 3.2 In geval van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Ricoh Rotterdam beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt, dan wel tot het factuurbedrag van de betreffende dienst of levering.

4. Betaling

4.1 De betalingstermijn voor de diensten en leveringen van Ricoh Rotterdam bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Ricoh Rotterdam gerechtigd om rente en incassokosten in rekening te brengen conform de wettelijke bepalingen.

5. Intellectueel Eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van Ricoh Rotterdam, inclusief maar niet beperkt tot software, documentatie en ontwerpen, blijven eigendom van Ricoh Rotterdam of haar licentiegevers. 5.2 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ricoh Rotterdam gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van Ricoh Rotterdam.

6. Klachten

6.1 Klachten over de diensten of leveringen van Ricoh Rotterdam dienen binnen 14 dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Ricoh Rotterdam. 6.2 Ricoh Rotterdam zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en naar beste vermogen een passende oplossing bieden.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

8. Contactgegevens

Ricoh Business Center Rotterdam Blaak 16, 3011 TA Rotterdam E-mail: info@ricohrotterdam.nl

Disclaimer: Deze algemene voorwaarden zijn een vertaling en kunnen afwijken van de originele versie. Bij enige tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en andere vertalingen, prevaleert de Nederlandse versie.